top of page
Eneron Oy company logo

Energiapotentiaali säästöiksi 

Miksi Eneron?

Energiakulutus- ja kustannus-seuranta suoraan e-laskuista
 

Automaattiset älykkäät analyysit,  raportointi ja tunnuslukujen (KPI) vertailu
 

Liike- ja toimistokiinteistö-salkkujen analysointi, investointi-tarpeiden tunnistaminen, elinkaarikannattavuuksien laskenta ja optimointi

 

Ei tarvetta kiinteistökohtaisille mittauskytkennöille tai laitteille

Skaalautuva palvelu, suurim-massa salkussa yli 500 seurantakohdetta

Eneron

Palvelu

Paranna kiinteistöjesi kannattavuutta Eneron™-palvelun avulla

 

Säästöpotentiaali 10 -30 %

EnerOnline iPad photo buildings list

Eneron 

Olosuhdeseuranta

Oikeiden sisäilmaolosuhteiden varmistaminen

IMG_20180220_164526.jpg
Palvelut
Eneron

Eneron

Energiankulutus- ja kustannus-seuranta

 • Energiakulutus- ja kustannus-seuranta suoraan e-laskuista
   

 • Kiinteistökohtaisia mittauskytkentöjä tai laitteita ei tarvita
   

 • Automaattiset älykkäät analyysit,  raportointi ja tunnuslukujen (KPI) vertailu
   

 • Liike- ja toimistokiinteistösalkkujen analysointi, investointitarpeiden tunnistaminen, elinkaarikannatta-vuuksien laskenta ja optimointi
   

 • Skaalautuva palvelu, suurim-massa salkussa yli 500 seurantakohdetta

EnerOnline in an iPad buildings list view

Eneron™ -palvelu tarjoaa edullisen energiankulutus- ja kustannusseurannan sekä selkeät analyysit toiminnan kehittämiseksi

 • Energiankäytön kulutus- ja kustannusseuranta digipalveluna johtaa nopeaan toiminnan käynnistämiseen
   

 • Kiinteistöjen automaattinen energiatehokkuuden monitorointi  laskee energiatehokkuuspotentiaalin sekä tunnistaa ongelmat nopeasti
   

 • Kiinteistöportfolion energiankäytön analyysi ja kriittisten kiinteistöjen tunnistaminen ohjaa  oikeisiin ratkaisuihin
   

 • Energiatehokkuusinvestointien elinkaarilaskenta mahdol-listaa toimenpiteiden nopeat kannattavuusvertailut
   

 • Budjetointi ja PTS-suunnitelmat syntyvät ohjelmiston tuella ja johdolla on tilannekuva hallinnassa.

Eneron -palvelu ohjaa energiatehok-kuuden parantamisen investointeihin, joissa niistä saadaan suurin kokonaishyöty elinkaarilaskennan perusteella.

Tarkastelu kohdistuu koko kiinteistösalkkuun. Ohjelma laskee kunkin kiinteistön energiansäästö-potentiaalin. Kiinteistöt priorisoidaan potentiaalin suuruuden perusteella.

EnerOnline energy savings potential energia säästö potentiaali
EnerOnline magic quadrant propety analysis Nelikenttäanalyysi kulutuksesta ja säästöpotentiaalista

Eneronissa on useita tapoja visualisoida portfolion tilaa, muun muassa nelikenttä, josta näkyy yhdellä silmäyksellä kohteiden energiatehokkuuspotentiaali.

 

Potentiaalisimmat kiinteistöt valitaan ja tarkennetaan toimenpiteet, jotka energiatehokkuuden ja kiinteistön kunnon kannalta on tarpeen toteuttaa.

 

Kunkin toimenpiteen investointitarpeen ja energiansäästön perusteella ohjelmisto analysoi niiden yhteisvaikuttavuuden (BELOK -menetelmä).

EnerOnline investment life ccycle belok curve rate of return Investointien elinkaarilaskenta ja sisäinen korko

Investointien elinkaarilaskenta ja sisäinen korko Jos esimerkiksi investoinnin sisäisen koron vaatimus on 11 %, voidaan toteuttaa kaikki 48 parasta toimenpidettä, jolloin kokonaisinvestointi on noin 2,75 MEUR, vuosittainen energiansäästö noin 385 000 EUR ja sisäinen korko 11 %

EnerOnline enrgy monitoring rolling 12 month all buildings Kulutuskehityksen seuranta, rullaava vuosi, seurannassa mukana 32 kiinteistöä

Eneron™ -palvelu toimii energiankulutuksen ja -kustannusseurannan monitorointityökaluna mahdollistaen energiankäytön suunnittelun ja ennusteiden laatimisen sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisen. 

 

Kiinteistöjen energian ja veden kulutusta ja kustannuksia seurataan vähintään kuukausitasolla. Kaikki vertailut saadaan niin yksikkö- kuin portfoliotasoillakin.

Vertailut voidaan voidaan toteuttaa monipuolisin perustein: kiinteistötyypin, organisaatioyksikön, sijaintipaikan, valmistumisvuoden jne. perusteella, mahdollistaen energiankäytön ongelmien ja kehittämistarpeiden luotettavan tunnistamisen.

EnerOnline ISO 50001:2011 Energy Management Systems Verification of conformity Bureau Veritas

"Eneron on täsmälääke uuden EU-energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin"

ISO 50 001:2011 Energy Management Systems – Verification of conformity

 

Bureau Veritas antoi Eneron -palvelualustalle verifiointitodistuksen standardin ISO 50001: 2011 Energy Management Systems –vaatimusten perusteella.


Tällä varmistamme, että energiatehokkuusdirektiivin EED (2012/27/EU) sekä Energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimuksia sovelletaan.

Standardin ISO 50001: 2011 Energy Management Systems, pääkohdat ovat seuraavat:

 • Luo politiikka, joka edellyttää tehokkaampaa energian käyttöä

 • Aseta selkeät tavoitteet ja päämäärät, joilla politiikka toteutetaan

 • Perusta päätöksesi todellisiin energian käyttö- ja kulutustietoihin

 • Mittaa ja arvioi tuloksia

 • Arvioi säännöllisesti politiikan toimivuutta ja tehokkuutta

 • Paranna jatkuvasti energianhallintaa.

ISO 50001
MobileScreen-and-Sensors-2.jpg

Eneron IoT  Olosuhdeseuranta

 

Eneron Olosuhde-anturit toimivat LoRaWan-verkossa, jonka etuna on, että anturit toimivat vuosia paristoilla lähettäen verkkoon dataa ilman erillisiä asennuksia, 4-5G -hubeja tai WiFi-yhteyksiä.

 

Antureilla seurataan esimerkiksi tilojen lämpötiloja sekä kosteus- ja CO2-pitoisuuksia.

Eneron Olosuhde-antureita voidaan siirtää tarpeiden mukaisesti eri kohteisiin olosuhde-ongelmien selvittämistä varten. Anturit voi myös jättää pysyvästi valittuihin kohteisiin jatkuvaa seuranta varten.

Vaativiin kohteisiin sovelutuvat anturit, joilla voi mitata CO2 -pitoisuuksia, valoisuutta ja ihmisten läsnäoloa.

Antureiden käyttö on helppo tapa auditoida ja validoida kiinteistöautomaation toimintaa yksinkertaisesti seuraamalla, että sisätilojen olosuhteet pysyvät asetetuissa tavoitteissa.

 

Samaa tekniikkaa käyttäviä IoT antureita on käytettävissä myös energian ja veden kulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan

IoT
Erillispalvelut

Eneron -palveluilla luotettavuutta energian-hallintaan

 • Selvitämme luotettavasti kiinteistösalkun tai yksittäisen rakennuksen energiankäytön kokonaistilanteen ja otamme huomioon myös sisäilmaolosuhteet.
   

 • Analysoimme energiansäästö-potentiaalin ja tarvittaessa mallinnamme rakennuksen oikeiden energiansäästöratkaisujen tunnistamiseksi.
   

 • Tuotamme suuren yrityksen energiakatselmusraportin ja teemme tarvittavat kohdekatselmukset
   

 • Seuraamme tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta hyvien tulosten varmistamiseksi.

IMG_8554.JPG

Eneron – vaikuttavuutta kiinteistön omistajalle
 

 • Eneron palvelu on perusta älykkäälle energiajohtamiselle sekä kustannustehokkaalle energiaseurannalle. Palvelu varmistaa, että kiinteistöjen automatiikka sekä ylläpito ja huolto toimivat siten, että energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat.
   

 • Eneron verkoston ratkaisu- ja palvelutarjoajat toteuttavat konseptoitujen toimintamallien mukaan tarvittavat selvitykset sekä hanke-, ARK, RAK ja LVISA -suunnitelmat ja näin varmistavat toimenpiteiden onnistumisen ja vaaditun laatutason.

Eneron-ratkaisut

Kiinnoistuitko?

 

Tarvitsetko lisää tietoja? Demon?

Liitytkö käyttäjäksi?

Ota yhteyttä
bottom of page