top of page
Eneron Oy company logo

Våra tjänster

och lösningar

Eneron

Det smarta fastighets- och energiledningssystemet

EnerOnline iPad photo buildings list

Enerons

helhetslösning

Fastighetsportföljsutveckling för ägarnas och användarnas bästa

Karves Eneron Services plans on a desk

Eneron

  Solutions

Marknadsplats för produkter och tjänster som befrämjar energieffektivitet i fastigheter

Tjänster
Eneron

Eneron

Det smarta fastighets- och energiledningssystemet 

 • En unik och kostnadseffektiv lösning för automatisk uppföljning av energiförbrukning och -kostnader via elektroniska fakturor
   

 • Bästa verktyget för djupanalys av energieffektivitet i fastigheter och fastighetsportföljer
   

 • Prioritera energieffektiverings-investeringar på basen av livs-cykel beräkning (BELOK)
   

 • Följ upp effekten av utförda investeringar och förbättringar

EnerOnline in an iPad buildings list view

Eneron™ är en molntjänst som erbjuder unika möjligheter att analysera energiförbrukningen i fastighets-portföljer. Bedöma deras totala effektiveringspotential, samt prioritera energieffektiveringsåtgärder på basen av investeringarnas livs-cykel beräkning.

Analysen baserar sig smart modellering och jämförelsedata, det behövs minimal input och basinformation om fastigheterna. Resultat är en snabb helhets överblick av inbesparingspotentialen i den studerade fastighetsportföljen, såväl som för enskilda fastigheter. Eneron är ett smart alternativ till manuella Excel verktyg och effektiverar det dagliga arbetet för fastighetsägare och energiexperter.

Dom väsentligaste egenskaperna
 

 • Uppföljning av förbrukad energi samt dess kostnader

 • Prioritering av fastigheter på basen av deras energi- effektiveringspotential

 • Investerings och åtgärdsprioritering på basen av livs-cykel beräkningar

 • Budgetering, långtidsplanering samt ledningsrapportering

 • Beräkning av koldioxidbelastning samt även uppföljningar av övriga mätvärden i fastigheter

Eneron identifierar energi-effektiveringsmöjligheterna och styr valet av investeringar till de åtgärder som ger den högsta helhetsinbesparingen på basen av livs-cykelsberäkningar.

Analysen görs på hela fastighetsmassan eller valda portföljer. Programmet beräknar inbesparingspotentilen och fastigheter med högre potential prioriteras.

EnerOnline energy savings potential energia säästö potentiaali

Då man har valt fastigheterna med de högsta förbättringsmöjligheterna, preciseras fastighetsvis de åtgärder som med tanke på fastighetens energi-effektivitet och skick är nödvändiga att förverkliga.

För varje åtgärd finns en beräknad investeringskostnad och en energi-inbesparingsverkan. Effekten kan analyseras med BELOK –metoden som erbjuder ett unikt sätt att optimera samverkan av flera investeringar och krav på intern ränta, för investerings avkastningsmål.

EnerOnline investment life ccycle belok curve rate of return Investointien elinkaarilaskenta ja sisäinen korko

Beräkning av investeringars livscykel och interna ränta, om exempelvis kravet på investeringens interna ränta är 11 % kan man förverkliga de 48 bästa åtgärderna, då är helhetsinvesteringen ca 2,75 MEUR, den årliga energi-inbesparingen ca 385 000 EUR och den interna räntan 11 %

EnerOnline magic quadrant propety analysis Nelikenttäanalyysi kulutuksesta ja säästöpotentiaalista

Eneron erbjuder många möjligheter för visualisering av portföljens energiförbrukningsstatus, till exempel en XYZ analys där man fritt kan välja variabler för att få den bästa helhetsbilden.

 

I det här exemplet visar x-axlen den totala energiförbrukningen och y-axeln den specifika förbrukningen per uppvärmd bostadsyta. Inbesparingspotentialen används som z-dimension och visualiseras via bubbelstorleken. Den här konfigurationen är ett enkelt, men mycket visuellt sätt att öka förståelsen för fastigheternas energiförbrukning och var vi kan spara mest energi.

EnerOnline enrgy monitoring rolling 12 month all buildings Kulutuskehityksen seuranta, rullaava vuosi, seurannassa mukana 32 kiinteistöä

Eneron fungerar även som ett monitoreringsverktyg för energiförbrukning och kostnadsuppföljning, möjliggör planering och uppgörande av prognoser för energi-användning samt uppföljning av redan förverkligade åtgärders effekt.

Fastigheternas energi- och vattenförbrukning, samt deras kostnader följs upp åtminstone på månadsbasis. I exemplet här syns trenderna som månadsvis rullande årsförbrukningar för alla 32 fastigheter i exempelportföljen.

Fastighetstyper man jämför kan väljas på mångsidiga grunder: enligt fastighetstyp, ventilationsteknik, ort, byggnadsår osv för att på bästa sätt identifiera fastigheter med verkliga energiförbrukningens problem och utvecklingsbehov.

Byggnaders IoT

 

Internet of things (IoT) är på kommande även till fastigheter. Det här erbjuder framöver även alltmer funktionalitet och valmöjligheter i EnerOnline och nya möjligheter för en ännu effektivare fastighets ledarmodell.

Nya möjligheterna öppnas för uppföljning och realtidsmonitorering av fastighetsteknik och förhållanden i fastigheter, samt möjligheter att optimera dessa och larma vid upptäckta felsituationer.

Från information till effektivitet

Eneron är ett unikt ledningssystem för energieffektivitet i fastigheter. Programmet samlar in energi-information och förädlar det till en användbar form för planering och förverkligande av energieffektiva fastigheter.

Du kan se trenderna i energikonsumtionen, följa utvalda nyckeltal, hitta den optimala energi-inbesparingspotentialen samt prioritera fastigheter och förbättringsåtgärder på basen av deras livs-cykel beräkning och kombinera större förbättringar med fastigheternas långtidsplanering.

EnerOnline ISO 50001:2011 Energy Management Systems Verification of conformity Bureau Veritas

"EnerOnline en enkel lösning på det krav som EU-energieffektivitetsdirektivet ställer på stora bolag"

ISO 50001:2011 Energy Management Systems – Verification of conformity

 

Bureau Veritas har verfierat att Eneron uppfyller de krav som Energy Management Systems ISO 50001:2011 standarden ställer på energiledningssystem. Detta förstärker vår tjänsts unika position och ger en robust grund åt våra kunder att stå på då Eneron används för att leva upp till de krav som EU energieffektivitetsdirektivet (EED 2012/27/EU) samt den nationella energieffektivitetslagen (1429/2014) ställer.

 ISO 50001: 2011 standardens Energy Management Systems huvudpunkter är följande:

 

 • Skapa politik som förutsätter effektivare energianvändning

 • Sätt klara målsättningar genom vilka politiken verkställs

 • Grunda beslut på fakta om energianvändning och förbrukning

 • Mät och utvärdera resultaten

 • Utvärdera regelbundet politikens funktionalitet och effektivitet

 • Förbättra kontinuerligt energiförvaltningen

ISO 50001
Helhetslösning

Enerons helhetslösning

Vi förenar fastighetsstrategi, reparationsbehov och energieffektivitet
 • Vi beaktar fastighetsägarens strategi och mål och söker de lösningar som är bäst anpassade till kundens behov
   

 • Verktyg, service och processer för en helhetsmässig teknisk ledning av fastighetsportföljen
   

 • Unik service för att bestämma investeringsbehovet, tekniska val och projektering, ända fram till ”nyckeln i handen” leveranser

Karves Eneron company team Kim Karves
Karves Eneron total service planning meeting

Eneron, ett partnerskap för fastighetsportfölj- och fastighetsägare

Servicen omfattar alla delområden för tekniskt fastighetsledande. Med lönsamma åtgärder och ett effektivt verksamhetssätt befästs fastighetstrategin så att fastigheternas konkurrenskraft förbättras. Till servicen hör att koordinera investeringar och att säkra optimalt förverkligande av de krav som energieffektivitet och fastighetens livscykel ställer.

 

 • Eneron™ används för smart och kostnadseffektiv energiledning och energiuppföljning av fastigheterna. Processen försäkrar att fastigheternas automation, underhåll och drift fungerar så att de krav som ställs på energieffektiviteten uppfylls.

 

 • Via Eneron partners lösningar och tjänster för att genomföra utredningar, anskaffningar, arkitekt-, konstruktions-, VVS-, el- och automationsplanering försäkrar du sålunda att åtgärderna lyckas samt att kvalitetskraven uppfylls.

Eneron erbjuder fastighetsledning och fastighetsägarna tillgång till en unik servicehelhet som förbättrar fastigheternas konkurrenskraft i en allt mer krävande marknadssituation.
Eneron svarar för fastigheternas energiledningssystem via Eneron. I Eneron™ Solutions hittar leverantörer som förverkligar energibesiktningar, sköter om anskaffnings- och underhållsplaner samt övervakningen av projekt, ända fram till ”nyckeln i handen” leveranser och lösningar om så önskas.
Enerons nätverk täcker förutom fastighets- och energiledarskap även byggnadsinspektioner, arkitekt-, konstruktions-, VVS-, el- och automationsplanering samt övervakning av projekt.
 
Koncept baserade lösningar möjliggör snabbare leveranser, bättre kvalitet och kommunikation mellan beställare och leverantör.
I Eneron modellen inleds alla energieffektivitetsprojekt genom att först bilda sig en överblick av fastighetsportföljens helhetsstatus. I förslagen och åtgärderna beaktas ägarens fastighetsstrategi, fastigheternas levnadscykel, de ändringsbehov som är kända ur användningssynvinkel, samt fastigheternas långsiktiga sanerings- och förbättringsplaner.
 
Ur fastighetsportfolion identifierar man de byggnader som ur energieffektivitetssynpunkt har den största inbesparingspotentialen. Detta leder till att investeringarna styrs till fastigheter där sparåtgärderna och avkastningen av förbättringsinvesteringarna under livscykeln är mest lönsamma.
Genom att välja rätt effektiveringsåtgärder i fastigheter där det lönar sig bäst att genomföra dom når man optimal avkastning av investeringarna. Den största nyttan av förverkligade energieffektivitetsinvesteringar har fastighetsägaren, men även hyresgäster kan dra nytta av sänkta kostnader. Till Enerons affärsverksamhetsmodell hör även bistående med finansieringen via ESCO-modell.
Eneron erbjuder Eneron™ som en nättjänst för analys- och förvaltningsservice för effektiv och smart energianvändning i fastigheter och Eneron™ Solutions och via vårt nätverk även förbättringsåtgärdernas planering, förverkligande och övervakning.
Eneron Solutions

Intresserad?

 

Behöver du mer information? En demo?
Vill du använda 
Eneron?

Kontakta oss
Till slutet
bottom of page